Algemene Voorwaarden CON

Geldend per 1 januari 2012


Het Centrum voor Obesitas Nederland (CON), statutair gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen Opdrachtnemer, hanteert de navolgende Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: het CON.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
 3. Diensten: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten.
 4. Cliënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon (patiënt).
 5. De overeenkomst die aangegaan wordt met te diagnosticeren of te behandelen personen is een behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Voor de uitvoering van de dienstverlening betrekt Opdrachtnemer derden, welke hij heeft geselecteerd en gecontracteerd.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

 1. Voor Opdrachtnemer is de informatie die op haar website wordt weergegeven een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever, en is als zodanig voor Opdrachtgever te beschouwen als een offerte.
 2. De overeenkomst is expliciet door middel van een door cliënt ingevulde en ondertekende 'Behandelovereenkomst'.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. De offertes zijn mede gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Informatie is tevens terug te vinden op de website van Opdrachtgever (https://www.mijncon.nl/). Opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële informatie en juiste informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer is verstrekt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Totstandkomen overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de 'Behandelovereenkomst' volledig heeft ingevuld en ondertekend, dan wel op het moment dat de Opdrachtnemer uitvoering geeft aan hetgeen door Opdrachtgever redelijkerwijs verwacht mag worden in het kader van zijn of haar (zorg)vraag aan Opdrachtnemer.

Artikel 5 – Productdefinities

 1. Voorlichtingsbijeenkomst
 2. Oriëntatiegesprek
 3. Diagnostiek
 4. Second Opinion
 5. Screening
 6. Expertise en/of keuring
 7. Voortraject
 8. Chirurgische behandeling van obesitas
 9. Herpositionering maagband
 10. Bijspuiten
 11. Na-traject
 12. Vervolgtraject
 13. Wachtlijstbemiddeling

Artikel 6 – Leveringstermijn Opdrachtnemer

 1. De Opdrachtnemer streeft ernaar om de toegangstijden tot het CON en de wachttijden voor onderzoeken en behandelingen zo kort mogelijk te houden. De landelijke Treeknormen zijn hierbij het uitgangspunt.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed hulpverlenerschap uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, is het de Opdrachtnemer toegestaan om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te beëindigen. De Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tengevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de overeenkomst de verplichting voor Opdrachtgever behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal de Opdrachtgever deze gegevens uitsluitend geruiken met als doel een goede uitvoering te kunnen geven aan de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte opdracht. Opdrachtnemer zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden communiceren indien dat is bepaald door wet- en regelgeving waaraan de Opdrachtgever is gehouden.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen op het moment dat er sprake is van wijzigingen in de wet- en regelgeving waaraan de Opdrachtnemer is gehouden. Indien dit voor de Opdrachtgever in welke vorm dan ook schade tot gevolg heeft, kan de Opdrachtnemer hiervoor door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn geschorst, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Opdrachtnemer de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.
 4. Voorts is de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

Artikel 10 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven voor de dienstverlening van de Opdrachtgever zijn deels vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en deels vastgesteld in overeenstemming met de diverse zorgverzekeraars die in Nederland werkzaam zijn. Daarnaast zijn er door de Opdrachtgever 'Passantentarieven' vastgesteld. Deze tarieven worden in rekening gebracht bij cliënten die vanuit hun zorgverzekering geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten.

Artikel 11 – Betaling

 1. De factuur voor de geleverde diensten wordt namens de Opdrachtgever rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekraar van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet verzekerd is dan wel de kosten van de geleverde diensten niet (volledig) onder de dekking van de zorgverzekering van de Opdrachtgever vallen, brengt de Opdrachtnemer de kosten in rekening bij de Opdrachtgever.
 2. Betaling van facturen aan de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door de Opdrachtnemer aan te geven wijze. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van de factuur dient hij hierover contact op te nemen met de debiteurenadministratie van de Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke. Het is de Opdrachtnemer vervolgens toegestaan om de onstane vordering uit handen te geven aan het voor haar werkende incassobureau. De hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst is niet van invloed op de betalingsverplichting die is onstaan ten tijde van uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Opdrachtnemer bekend te maken binnen 10 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Opdrachtnemer aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Opdrachtnemer onverwijld een creditering doen plaatsvinden.
 6. De Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

Artikel 12 – Annuleringen

 1. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door Cliënt, of zonder dat de Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten kunnen door de Opdrachtgever schriftelijk worden ingediend bij de Klachtencommissie van de Opdrachtnemer. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtnemer steeds geacht Opdrachtnemer hiervoor te vrijwaren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van het CON en zijn te allen tijde in schriftelijke vorm opvraagbaar bij het CON. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.