Privacy verklaring CON

Privacy verklaring

Sinds 2000 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht.

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn specifieke regels met betrekking tot persoonsverwerkingen opgenomen voor de arts-patiëntrelatie. Deze regels vullen ook een aantal WBP-normen concreet in. De kern van effectieve privacybescherming is een privacybewuste houding met respect voor de persoonlijke levenssfeer van ieder individu, patiënt of medewerker. Daarnaast is het van belang een duidelijke regeling te hebben voor de omgang met gegevens van patiënten en medewerkers.

Inzage

De patiënt heeft het recht kennis te nemen van de in zijn dossier opgenomen stukken. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de behandelaar of bij het klachtencommissie. Het inzagerecht heeft betrekking op het, verplicht door de behandelaar aangelegde, dossier en de ten behoeve van het dossier vastgelegde geautomatiseerde gegevens. Gegevens die afkomstig zijn van andere behandelaars vallen ook onder het inzagerecht.

Vernietiging van opgenomen gegevens

Gedurende de periode waarin de betrokkene onder de zorg van de behandelaar valt of na afloop van de behandeling, heeft de patiënt het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient hij een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij het klachtencommissie. De patiënt kan niet een derde machtigen om het dossier te laten vernietigen. Onder derde valt niet de vertegenwoordiger van de patiënt. Bij het te nemen besluit over het wel of niet vernietigen van het dossier wordt in ieder geval de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van het bewaren van medische gegevens in acht genomen.

Vertegenwoordiging

In hoofdlijnen zijn twee criteria te onderscheiden op basis waarvan er sprake kan zijn van wettelijke vertegenwoordiging. Het eerste criterium is dat van de leeftijd van de patiënt. Het tweede criterium is de mate van wilsbekwaamheid van de patiënt. Met wilsbekwaamheid wordt bedoeld dat de patiënt in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.

Bewaartermijn

Zorggroep Noorderbreedte bewaard zowel de poliklinische als de klinische medische (persoons)gegevens conform de bewaartermijn die is vastgelegd in de WGBO. Op dit moment is de bewaartermijn van deze gegevens 15 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan Zorggroep Noorderbreedte besluiten om de betreffende gegevens te vernietigen zonder daarvoor toestemming te vragen van de patiënt.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitgangspunt in de WGBO is dat de persoonsgegevens slechts toegankelijk zijn voor de behandelaar die ze heeft verzameld. Andere behandelaren hebben slechts toegang indien zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, zoals verpleegkundigen, paramedisch en administratief personeel, vervangende artsen en personeel werkzaam in laboratoria. Artsen binnen de Zorggroep Noorderbreedte hebben binnen hun eigen locatie toegang tot alle geautomatiseerde gegevens van alle patiënten (bijvoorbeeld labuitslagen). De huisarts wordt als verwijzer standaard op de hoogte gebracht van de behandeling in het ziekenhuis. Dit gebeurt op basis van veronderstelde toestemming van de patiënt en in het belang van de continuïteit en efficiëntie van de patiëntenzorg.

Klachten

Indien de patiënt van mening is dat de bepalingen van de privacyregeling van de Zorggroep Noorderbreedte niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de klachtenfunctionaris.

Het CON is een Zelfstandig Behandel Centrum, welke onderdeel uitmaakt van de Stichting Zorggroep Noorderbreedte. Alle reglementen en commissies die voor de Stichting Zorggroep Noorderbreedte van kracht zijn, zijn ook van kracht voor het CON.